Forhold og betingelser


1 Informasjon om oss

expressminnepenn.no ("vårt nettsted") er et nettsted som drives av Flashbay Limited ("vi, vår, oss"). Vi er registrert hos Companies House (Storbritannia) i England og Wales med firmanummer 04676938, og vår registrerte handel- og kontoradresse er 6 The Fountain Centre, Imperial Wharf, Fulham, London SW6 2TW, Storbritannia, og kontaktinformasjonen er: (telefon) +44(0) 207 584 0609, (faksnummer) +44(0) 870132 5835, (e-post) . Vårt momsnummer er GB 8 32 2989 09. Selskapets direktører er Stephen Webster og Ieuan Williams.

2 Hvordan kontrakten mellom deg og oss er utformet

2.1 Etter å ha bestilt får du kanskje en e-post fra oss som bekrefter at vi har mottatt bestillingen din. Vennligst legg merke til at dette ikke betyr at bestillingen din er godkjent. Bestillingen din er et tilbud til oss om å kjøpe et produkt. Alle bestillinger skal godkjennes av oss, og vi vil bekrefte en slik godkjenning ved å sende deg en e-post som bekrefter at bestillingen er godkjent (Ordrebekreftelsen). Kontrakten mellom oss (Kontrakt) vil kun utformes når vi sender deg ordrebekreftelsen. 2.2 Kontrakten omhandler kun de produktene i bestillingen som vi har bekreftet i ordrebekreftelsen. Vi er ikke forpliktet til å sende andre produkter som kan ha vært en del av din bestilling inntil bestillingen av disse produktene er bekreftet i en egen ordrebekreftelse. 2.3 Alle tilbud er gitt under forutsetning av at ingen kontrakter skal forefinnes inntil vi sender ordrebekreftelsen. Grunnet det faktum at våre produkter inneholder komponenter med daglige fluktuerende kostnader, forbeholder vi oss retten til å revidere eventuelle tilbud på produktet og relaterte tjenester uten forvarsel.

3 Beskrivelse

3.1 Antallet og beskrivelsen av produktene skal være som oppgitt i tilbudet vårt eller i ordrebekreftelsen. 3.2 Alle eksempler, tegninger, beskrivende tekster, spesifikasjoner og reklamer som vi utgir, og alle beskrivelser eller illustrasjoner i våre kataloger eller brosjyrer er utgitt eller publisert med det for øye å gi en omtrentlig idé om produktene som står beskrevet i dem.

4 Leveranse

4.1 Eventuelle datoer vi har spesifisert angående levering av produktene, er ment som et estimat, og tidspunktet for leveringen skal ikke gjøres til essensen i varselet. Hvis ingen datoer er spesifiserte, skal leveringen skje innen rimelig tid. 4.2 Dersom vi leverer et antall produkter som er opptil 5% mer eller mindre enn antallet som ble bestilt, har du ikke rett til å motsette deg eller avvise produktene på grunn av overskuddet eller underskuddet, og skal betale for varene i forhold til satsene i kontrakten. 4.3 Vi kan levere produktene i separate deler. Hver separate del skal faktureres og betales for i overensstemmelse med bestemmelsene i kontrakten. 4.4 Hver del skal ha en separat kontrakt, og verken kansellering eller terminering av noen av kontraktene knyttet til en del skal gi deg rett til å forkaste eller kansellere en del av eller noen av kontraktene. 4.5 Du anses for å ha godtatt produktene fjorten (14) dager etter leveringen, med mindre vi er blitt informert om noe annet.

5 Ikke levert

5.1 Antallet forsendelser av produkter som er registrert av oss eller agenten vår etter bestilling fra vårt eller vår agents forretningssted, skal være avgjørende bevis på antallet du mottok ved levering, med mindre du kan fremlegge avgjørende bevis som viser det motsatte. 5.2 Hvis du av en eller annen grunn skulle unngå å motta noen av produktene når de er klare for avhenting, eller at vi ikke klarer å levere i tide på grunn av at du ikke har oppgitt ordentlige instruksjoner, dokumenter, lisenser eller autorisasjoner: (a) risikoen for produktene tilfaller deg (inkludert tap eller skade forårsaket av vår uaktsomhet); (b) produktene anses som leverte; og (c) vi eller agenten vår kan lagre produktene inntil de er levert, hvorpå du er ansvarlig for alle tilknyttede kostnader og utgifter (inkludert, uten begrensninger, lagring og forsikring). 5.3 Vi skal ikke holdes til ansvar for eventuelle produkter som ikke er levert (selv om det skyldes vår uaktsomhet), dersom du ikke har gitt oss skriftlig beskjed i løpet av syv (7) dager fra datoen produktene under normale omstendigheter skulle ha vært mottatt. 5.4 Vårt eventuelle ansvar for ikke å ha levert produktene begrenses til å erstatte produktene innen rimelig tid eller til å utstede en kreditnota der satsen i kontrakten regnes mot fakturaen til disse produktene.

6 Kansellering av bestilling

6.1 Du kan ikke kansellere en bestilling eller deler av en bestilling som skal leveres innen førtifem (45) dager. Du har ikke lov til å kansellere en bestilling der vi allerede er i gang med tilpasningsprosessen og der produktet i løpet av prosessen er laget på en sånn måte at det er umulig med videresalg. Forespørsler om kanselleringer vil kun bli godtatt ved skriftlig varsel der du oppgir at du vil betale oss et beløp tilsvarende avbestillingsgebyret vi i så henseende har varslet om. 6.2 Hvis du begår brudd på disse vilkårene, eller hvis: (a) du har en konkursbegjæring fremmet mot deg, eller du inngår en ordning eller avtale med dine kreditorer, eller innkalles til et møte (enten formelt eller uformelt), eller du går inn i en likvidasjon (enten frivillig eller tvunget), foruten en frivillig solvent likvidasjon med det for øye å gjenoppbygge eller sammenslå, eller å ha en mottaker og/ eller en leder, bestyrer eller administrativ mottaker oppnevnt for foretaket eller deler av det, eller dokumenter leveres inn til retten for oppnevnelsen av en bestyrer, eller en merknad med intensjon om å oppnevne en bestyrer er gitt av deg eller dine overordnede, eller ved en kvalifisert konstituert leder (som definert i paragraf 14 av Appendiks B1 i Insolvensloven av 1986), eller en resolusjon er vedtatt eller en forespørsel er presentert for domstolene for din avslutning eller for innvilgelsen av at virksomheten din settes under administrasjon, eller eventuelle rettslige skritt tas i forhold til insolvens eller mulig insolvens ved virksomheten din; eller (b) du lider under eller tillater eventuelle eksekusjoner, enten lovlige eller rettferdige, som ilegges deg eller brukes mot deg, eller du unnlater å overholde eller utføre forpliktelsene i henhold til kontrakten eller eventuelle andre kontrakter mellom oss, eller du klarer ikke å betale gjelden i henhold til avsnitt 123 i Insolvensloven av 1986, eller du slutter å handle; eller (c) du behefter på noen som helst måte produktene ("Insolvenshendelser"), kan vi, etter vårt skjønn, avbryte kontrakten mellom oss.

7 Lisens

Ved å inngå denne kontrakten anerkjenner du det faktum at du gir oss en ikke-eksklusiv lisens til å bruke varemerket ditt med formålet å tilpasse produktene og tilhørende emballasje.

8 Risiko og tittel

8.1 Produktene er ditt ansvar fra tidspunktet de er levert. 8.2 Eierskapet til produktene tilfaller deg først etter at vi har mottatt hele betalingen av alle skyldige beløp (i klarerte midler) knyttet til produktene, inkludert gebyrer knyttet til leveringen. 8.3 Innen eierskapet til produktene tilfaller deg, skal du: (a) oppbevare produktene som vår forvarer, på en tillitsfull måte; (b) lagre produktene (kostnadsfritt for oss) adskilt fra alle dine andre varer eller varer fra eventuelle tredjeparter slik at de er lette å identifisere som vår eiendom; (c) ikke ødelegge, tilgrise eller tildekke kjennetegn eller emballasje knyttet til produktene; og (d) holde produktene i tilfredsstillende stand, og forsikre dem fullt, på vegne av oss, mot alle farer innen rimelighetens grenser. På forespørsel fra oss må du fremskaffe en forsikringspolise. 8.4 Du kan videreselge produktene før eierskapet er tilfalt deg, men utelukkende basert på at et slikt salg er salg av vår eiendom, og du skal opptre som vår representant når du foretar et slikt salg. 8.5 Retten til å ha produktene i din besittelse bortfaller umiddelbart dersom du opplever insolvenshendelser. 8.6 Vi er berettiget til å innhente betalingen til tross for at eierskapet til noen av produktene ennå ikke er blitt gitt fra oss. 8.7 Du gir oss, våre agenter og ansatte en ugjenkallelig rett til når som helst å komme til området der produktene er eller skal være oppbevart for å inspisere dem, eller å hente dem tilbake, når rettighetene dine til å besitte dem er opphørt. 8.8 Ved terminering av kontrakten, uansett grunn, opprettholdes våre rettigheter i henhold til det som er beskrevet i betingelse 8.

9 Pris og betaling

9.1 Prisen på produktene er de som, fra tid til annen, er oppgitt på nettsiden vår, bortsett fra i tilfeller med åpenbare feil. 9.2 Prisene som er oppgitt inkluderer emballasje, lasting, lossing og transport, men ikke moms, levering og forsikring, dette er kostnader som legges til det endelige beløpet som skal betales. 9.3 Prisene kan endres når som helst, men endringene gjelder ikke bestillinger der vi allerede har sendt deg en ordrebekreftelse. 9.4 En faktura blir sendt deg samme dag produktene sendes. 9.5 Underlagt betingelse 9.2, prisen for produktene betales i valutaen som er spesifisert i fakturaen vi sender, og betalingen skal skje innen tidsfristen spesifisert i fakturaen. 9.6 Tidspunktet for betalingen er viktig. 9.7 Betalingen anses ikke å være mottatt før vi har mottatt klarerte midler. 9.8 Alle betalinger til oss i henhold til kontrakten forfaller umiddelbart på sluttdatoen uavhengig av eventuelle andre faktorer. 9.9 Nettsiden og prislisten vår inneholder et stort antall produkter, og det er alltid en mulighet for, selv om vi gjør vårt beste for å unngå det, at enkelte produkter på nettsiden vår er priset feil. Vanligvis verifiserer vi prisene som en del av våre bestillingsrutiner slik at vi, der produktets riktige pris er lavere enn den oppgitte prisen, belaster deg for det laveste beløpet når vi sender deg produktet. Dersom den korrekte prisen på produktet er høyere enn prisen som er oppgitt på våre nettsider, vil vi vanligvis, etter skjønn, enten kontakte deg med disse opplysningene før produktet sendes, eller avvise bestillingen din og varsle deg om dette. 9.10 Vi er ikke forpliktet til å sende deg produktet til feil (lavere) pris, selv etter at vi har sendt deg en ordrebekreftelse. 9.11 Betaling for produktene kan gjøres via bankoverføring, kreditt- eller debetkort. Velger du å betale med kreditt- eller debetkort, forbeholder vi oss retten til å belaste kontoen din med et behandlingsgebyr på to prosent (2%) per transaksjon. Vi belaster kreditt- eller debetkortet ditt når vi sender bestillingen din. 9.12 Du skal foreta alle betalinger i sin helhet i henhold til kontrakten uten fradrag, enten det er ved avregning, motkrav, rabatt, nedsettelse eller annet, med mindre du har en gyldig rettskjennelse med krav på et beløp tilsvarende et fradrag som skal betales fra oss til deg. 9.13 Dersom du unnlater å betale oss beløpet i henhold til kontrakten, forbeholder vi oss retten til å sette enkelte av de følgende tiltakene ut i live: (a) å belaste deg et engangs administrasjonsgebyr i &pund;25,00; og (b) belaste deg for alle kostnader knyttet til innkrevingen av gjelden som er påført oss på grunn av for sen betaling fra deg; og (c) kreve renter fra deg på det gjenstående beløpet fra forfallsdato til en årlig rente på 4% over normal utlånsrente hos Barclays Bank, som påløper daglig inntil betalingen er foretatt, enten det er før eller etter en dom; og (d) kreve renter i henhold til loven om Kommersiell gjeld (renter) av 1998.

10 Kvalitet

10.1 Når vi ikke står som produsent av produktene, skal vi etterstrebe å overføre fordelene ved enhver garanti som er gitt til oss. 10.2 Vi garanterer at produktene (underlagt de andre bestemmelsene i disse vilkårene) ved levering og for en periode på ett hundre og åtti (180) dager fra leveringsdato, skal være av tilfredsstillende kvalitet i henhold til loven om salg av varer fra 1979. 10.3 Vi er ikke ansvarlige for brudd på garantien i betingelse 10.2, hvis ikke: (a) du gir oss skriftlig beskjed om feilen til oss inne syv dager fra tidspunktet du oppdaget eller burde oppdaget feilen; og (b) vi gis en rimelig mulighet til, etter at vi har mottatt beskjeden, å undersøke tilsvarende produkter, og du (hvis vi ber deg om det) returnerer produktene for egen kostnad til vårt forretningssted slik at en undersøkelse kan foretas der. 10.4 Vi er ikke ansvarlige for brudd på garantien i betingelse 10.2, hvis: (a) du fortsetter å bruke produktene etter å ha gitt beskjed; eller (b) feilen oppstår fordi du unngår å følge våre muntlige eller skriftlige instruksjoner om lagring, installering, igangsettelse, bruk eller vedlikehold av produktene, eller (hvis det finnes) god handelspraksis; eller (c) du endrer eller reparerer produktene uten vårt skriftlige samtykke. 10.5 Underlagt betingelse 10.3 og 10.4. Hvis noen av produktene ikke overholder garantiene i i betingelse 10.2, skal vi, etter eget valg, reparere eller erstatte produktene (eller den defekte delen) eller refundere beløpet på produktene til satsen i kontrakten. 10.6 Når vi velger å erstatte et defekt produkt, forbeholder vi oss retten til å ikke utstyre erstatningsproduktet med de opprinnelige tilpassede funksjonene. 10.7 Overholder vi betingelse 10.5, har vi ikke noe videre ansvar for brudd på garantien i betingelse 10.2 med hensyn til at produktene og eventuelle erstattede produkter skal tilhøre oss.

11 Vårt ansvar

11.1 Underlagt de andre bestemmelsene i disse vilkårene, har vi ikke ansvar for eventuelle direkte, indirekte eller påfølgende tap (herunder, for alle tre, uten begrensning: rene økonomiske tap, tap av profitt, tap av forretninger, reduksjon av velvilje og lignende tap), kostnader, skader eller utgifter forårsaket direkte eller indirekte av eventuelle forsinkelser i leveringen av produktene (selv om det er forårsaket av vår uaktsomhet), og eventuell forsinkelse gir deg heller ikke rett til å terminere eller heve kontrakten, dersom en slik forsinkelse ikke overstiger 180 dager. 11.2 Vi er ikke ansvarlige for skader eller bivirkninger forårsaket av bruk av produktet utover det som forventes av normalt bruk. 11.3 Når du har bedt oss om å overføre dine data til et produkt, skal vi ikke holdes til ansvar for innholdet eller kvaliteten på disse dataene eller kvaliteten og effektiviteten på overføringen. 11.4 Vårt ansvar for tap du lider som resultat av at vi bryter denne avtalen, er strengt begrenset til prisen på produktet du har kjøpt. 11.5 Dette omfatter ikke eller fratar på ingen måte oss ansvar: (a) for dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet; (b) under avsnitt 2(3) i Loven om forbrukerbeskyttelse av 1987; (c) for svindel eller bedragersk og feilaktige fremstillinger; eller (d) for ethvert spørsmål der det vil være ulovlig for oss å utelate, eller forsøke å utelate, vårt ansvar.

12 Importbetingelser

12.1 Bestiller du produkter fra vår nettside som skal sendes utenfor Storbritannia, kan det være importtoll og skatter som gjelder når leveransen ankommer bestemmelsesstedet. Du er ansvarlig for betalingen av disse avgiftene og skattene. Vennligst legg merke til at vi ikke har kontroll over disse avgiftene og kan derfor ikke forutse beløpet. Vennligst kontakt ditt lokale tollkontor for ytterligere informasjon før du bestiller. 12.2 Vær også oppmerksom på at du må overholde alle gjeldende lover og bestemmelser i det landet produktene skal til. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle brudd du begår mot slike lover.

13 Skriftlig kommunikasjon

13.1 Når du bruker vår nettside, godtar du at kommunikasjonen mellom oss hovedsakelig foregår elektronisk. Vi kontakter deg via e-post eller ved å legge ut meldinger på vår nettside. For kontraktsmessige formål godtar du denne elektroniske formen for kommunikasjon, og du anerkjenner at alle kontrakter, beskjeder, informasjon og annen kommunikasjon som vi gir elektronisk til deg, oppfyller de juridiske kravene til at slik kommunikasjon skal foregå skriftlig. Denne betingelsen påvirker ikke dine lovpålagte rettigheter. 13.2 Alle beskjeder du gir til oss må enten sendes via e-post eller til Flashbay Limited hos Flashbay Ltd, 6 The Fountain Centre, Imperial Wharf, Fulham, London, SW6 2TW, Storbritannia 13.3 Beskjedene anses mottatt og riktig sendt umiddelbart etter at de er postet til vår nettside, 24 timer etter en en e-post er blitt sendt, eller tre dager etter at brev er poststemplet. For å bevise at eventuelle beskjeder er sendt, holder det å bevise at brevet ble skikkelig adressert, frankert og postlagt, eller at en e-post ble sendt til den spesifikke e-postadressen til mottaker.

14 Overføring av rettigheter og forpliktelser

14.1 Kontrakten er bindende for både deg og oss og våre respektive etterfølgere. 14.2 Du kan ikke overføre, tildele eller på annen måte avhende en kontrakt, eller andre medfølgende rettigheter eller forpliktelser, uten vårt skriftlige samtykke. 14.3 Vi kan overføre, tildele, bruke underleverandører eller på andre måter avhende en kontrakt, eller andre medfølgende rettigheter eller forpliktelser i løpet av kontraktstiden.

15 Hendelser utenfor vår kontroll

15.1 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsømmelser eller forsinkelser i utføringen av våre forpliktelser i henhold til kontrakten, som skyldes hendelser utenfor vår kontroll ("Force Majeure"). 15.2 En Force Majeure-hendelse inkluderer enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, unnlatelse eller ulykke som ligger utenfor vår rimelige kontroll, og inkluderer særlig (uten begrensninger) streik, lockout eller andre hendelser innen industrien (uavhengig av om de er knyttet til våre ansatte); sivilt opprør, opptøyer, invasjon, terroristangrep eller trussel om terroristangrep, krig (enten den er erklært eller ikke) eller trusler og forberedelser til krig; brann, eksplosjoner, storm, flom, jordskjelv, innsynkning, epidemier, ulykksalige værforhold eller andre naturlige katastrofer eller handlinger fra Gud; umulig å bruke jernbaner, båttransport, fly, motorisert transport eller andre former for offentlig eller privat transport; umulig å bruke offentlige eller private telenettverk; og handlinger, avgjørelser, lovgivning, forskrifter eller restriksjoner foretatt av enhver regjering. 15.3 Vår ytelse i henhold til enhver kontrakt anses å opphøre i perioden Force Majeure-hendelsene varer, og vi vil forlenge tiden tilsvarende varigheten av denne perioden. Vi vil bestrebe, innenfor rimelighetens grenser, å få slutt på Force Majeure-hendelsen eller å finne en løsning slik at vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til kontrakten til tross for Force Majeure-hendelsen.

16 Avkall

Hvis vi, i løpet av kontraktsperioden, mislykkes med å insistere på en streng utførelse av dine forpliktelser i henhold til kontrakten eller noen av disse betingelsene, eller hvis vi mislykkes i å utøve noen av rettighetene eller midlene vi skal i henhold til kontrakten, skal ikke dette føre til frafall av slike rettigheter eller midler og heller ikke løse deg fra overholdelsen av disse forpliktelsene.

17 Ugyldighet

hvis en kompetent autoritet kjenner noen av vilkårene eller andre bestemmelser i kontrakten ugyldige, ulovlige eller ikke gjennomførbare, vil slike vilkår, betingelser eller bestemmelser skilles fra de gjenværende vilkårene, betingelsene og bestemmelsene som fortsatt vil stå som gyldige i full utstrekning tillatt av loven.

18 Hele avtalen

Disse vilkårene, og ethvert dokument det ettertrykkelig refereres til, representerer hele avtalen mellom oss i relasjon til eventuelle andre avtaler, og erstatter enhver tidligere avtale, forståelse eller ordning mellom oss, enten skriftlig eller muntlig.

19 Vår rett til å variere disse vilkårene og betingelsene

19.1 Vi har rett til, uten begrensninger, å revidere eller endre disse vilkårene fra tid til annen for å reflektere endringer i markedsbetingelser som påvirker vår virksomhet, teknologiske endringer, endringer i betalingsmetoder og endringer i relevante lovverk og forskrifter. 19.2 Du underlegges vilkårene og betingelsene på det tidspunktet du bestiller produkter fra oss, med mindre endringene i betingelsene og vilkårene fremsettes ved lov eller fra myndighetshold (i så tilfelle gjelder dette også for tidligere bestillinger fra deg), eller dersom vi varsler deg om endringene i disse betingelsene eller vilkårene før vi sender ordrebekreftelsen til deg (i så tilfelle har vi rett til å anta at du har godtatt endringene i vilkårene, forutsatt at du ikke varsler oss om det motsatte innen syv (7) virkedager etter at du har mottatt produktene).

20 Lov og jurisdiksjon

Kontraktene for kjøp av produkter gjennom våre nettsider er underlagt engelsk lov. Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller relatert til slike kontrakter, skal underlegges den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales, med prinsippet om opprinnelsesland som alltid gjelder for tvister som oppstår innen EU.